Normatives municipals

Les ordenances són unes disposicions legals de caràcter general i emeses per les administracions públiques per desenvolupar aspectes diversos de la vida ciutadana i regulades per les lleis, les quals fixen drets i deures dels ciutadans.

Les ordenances poden ser fiscals i no fiscals. Les fiscals són els impostos i les taxes municipals, uns tributs regulats per la Llei de les Hisendes Locals. Les ordenances no fiscals es refereixen a activitats de la vida quotidiana del ciutadà, com poden ser la regulació de la tinença d'animals domèstics, o com es regula la utilització de les vies públiques de l'Ametlla de Mar.

Llicències urbanístiques

NomÚltima actualitzacióMidaDescarregar
Circular informativa d'obres25/08/201418KB
Comunicació d'habitatge d'ús turístic25/08/201436KB
Comunicació d'obres sotmeses a règim de comunicació prèvia T113/10/202135KB
Comunicació d'obres sotmeses a règim de comunicació prèvia T213/10/202132KB
Comunicació primera ocupació20/05/201531KB
Documentació de llicència d'obra major - edificis 125/08/201450KB
Documentació de llicència d'obra major - pscines25/08/201427KB
Documentació per obra nova del Catastre25/08/201427KB
Gestor residus construcció25/08/201427KB
Instal·lació de grua25/08/201447KB
Llicència de parcel·lació o segregació25/08/201447KB
Normativa aparells d'aire acondicionat25/08/201422KB
Sol·licitud llicència d'obres25/08/201448KB
Sol·licitud llicència de parcel·lació25/08/201428KB

Llicències mediambientals

NomÚltima actualitzacióMidaDescarregar
Comunicació activitats sotmeses a la llei 112-2010 (bars, restaurants, gimnassos, etc.)25/08/201433KB
Comunicació activitats sotmeses a la llei 20-2009 (botigues, peixateries, òptiques, etc.)25/08/201433KB
Declaració responsable pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil25/08/201435KB

Ordenances municipals

#NomÚltima actualitzacióMidaDescarregar
01Zones Naturals i Espais Verds30/05/201424KB
02Tinença d'Animals30/05/201455KB
03Sorolls i Vibracions30/05/2014106KB
04Circulació de vianants i de vehicles27/09/2018302KB
05Policia de la via pública30/05/201450KB
06Aliments i Establiments alimentaris30/05/201492KB
07Regulació del Transport de mercaderies pel nucli urbà de l'Ametlla de Mar30/05/201441KB
08Regulació de la servitud d’utilització de la façana privada i pública per a la instal.lació de cables del servei públic30/05/201414KB
09Regulació dels Fitxers automatitzats30/05/201426KB
10Regulació de l’atorgament de llicències de primera utilització o ocupació dels edificis30/05/201430KB
11Regulació de l'acampada lliure en el municipi de l’Ametlla de Mar30/05/201450KB
12Publicitat directa a les bústies30/05/201430KB
13Reglament per a l’ús de la llengua catalana30/05/201442KB
14Gestió de Runes i Terres30/05/201434KB
15Reglament de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al clavegueram30/05/2014101KB
16Reglament servei abastament aigua potable22/01/2024163KB
17Reglament per a regular les llicències d’obertura d’establiments per a determinades activitats30/05/201450KB
18Reglament telecentre Ametlla de Mar30/05/201439KB
19Intervenció arquitectònica en les façanes30/05/20141,319KB
21Reglament Caixa General de Dipòsits30/05/201461KB
22Reglament regulador del servei d'aparcament subterrani Escoles Velles30/05/201450KB
23Obres i Actuacions Urbanístiques subjectes a règim comunicació prèvia13/10/202131KB
24Regulació i ordenació Servei de Taxi30/05/201438KB
25Regulació de les tanques en àmbits determinats16/02/2015168KB
26Reglament de règim intern Llar d'Infants Xerinola15/04/2024235KB
27Fraccionament de deutes tributaris09/08/2021143KB
28Reglament regulador de la venda no sedentària del mercat municipal exterior de l'Ametlla de Mar12/02/2024325KB

Ordenances i normes fiscals

#NomÚltima actualitzacióMidaDescarregar
01IBI10/01/202433KB
02Impost sobre vehicles de tracció mecànica23/11/202133KB
03Impost sobre l'increment del valor dels terresnys de naturalesa urbana27/09/202341KB
03bActualització coeficients Llei 31/202226/04/202386KB
04Contribucions especials02/11/202149KB
05Taxa per expedició de documents administratius15/04/202430KB
07Taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer02/11/202125KB
08Taxa exercici activitats02/11/2021156KB
09Taxa del Cementiri Municipal02/11/202128KB
10Taxa per la prestació del Servei d'Escombraries10/01/2024139KB
12Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusava a la via pública10/01/202421KB
13bis Impost sobre construccions, instal·lacions i obres02/11/202139KB
13Taxa per llicències urbanístiques02/11/202152KB
14Taxa per la prestació del servei del mercat (interior)02/11/202130KB
15Taxa per la prestació del servei d'ambulància02/11/202128KB
16OF Taxa clavegueram i sanejament02/11/202122KB
17Aprofitament especial del domini públic local10/01/202434KB
18Taxa per aprofitament del domini públic empreses telefonia mòbil02/11/202124KB
19Taxa per retirada d'animals per la via pública02/11/202117KB
20Taxa per la utilització domini públic empreses telefonia mòbil02/11/202135KB
31Taxa per la instal·lació de publicitat en el Poliesportiu Municipal02/11/202124KB
32Taxa per a la Llar d'Infants Municipal "Xerinola"02/11/202121KB
33Taxa per a la realització de cursos de soldadura02/11/202117KB
34Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)02/11/202172KB
36Taxa per la realització de cursos02/11/202120KB
37Taxa per drets d'examen11/08/2023125KB

Preus públics

NomÚltima actualitzacióMidaDescarregar
Activitats d'oci Festes Candelera02/11/202119KB
Escola de Música Municipal09/11/201544KB
Menjador a la Llar d'Infants21/05/201414KB
Parcs Regidoria de Joventut21/05/201414KB
Publicitat de la Cala RTV21/05/201413KB
Publicitat Tren Turístic21/05/20148KB
Recollida i tractament de residus verds21/05/201413KB
Servei celebració Matrimonis Civils21/05/201416KB
Servei d'abastament d'aigua potable21/05/201448KB
Servei de Préstec de Béns Mobles de Titularitat Municipal23/01/2024102KB
Servei de recollida de runes21/05/201413KB
Servei Manteniment Parades Mercat Municipal22/01/202413KB
Telecentre Municipal21/05/201414KB