Normatives municipals

Les ordenances són unes disposicions legals de caràcter general i emeses per les administracions públiques per desenvolupar aspectes diversos de la vida ciutadana i regulades per les lleis, les quals fixen drets i deures dels ciutadans.

Les ordenances poden ser fiscals i no fiscals. Les fiscals són els impostos i les taxes municipals, uns tributs regulats per la Llei de les Hisendes Locals. Les ordenances no fiscals es refereixen a activitats de la vida quotidiana del ciutadà, com poden ser la regulació de la tinença d'animals domèstics, o com es regula la utilització de les vies públiques de l'Ametlla de Mar.

Llicències urbanístiques

NomÚltima actualitzacióMidaDescarregar
Circular informativa d'obres25/08/201418KB
Comunicació d'habitatge d'ús turístic25/08/201436KB
Comunicació d'obres sotmeses a règim de comunicació prèvia T120/05/201535KB
Comunicació d'obres sotmeses a règim de comunicació prèvia T220/05/201532KB
Comunicació primera ocupació20/05/201531KB
Documentació de llicència d'obra major - edificis 125/08/201450KB
Documentació de llicència d'obra major - pscines25/08/201427KB
Documentació per obra nova del Catastre25/08/201427KB
Gestor residus construcció25/08/201427KB
Instal·lació de grua25/08/201447KB
Llicència de parcel·lació o segregació25/08/201447KB
Normativa aparells d'aire acondicionat25/08/201422KB
Sol·licitud llicència d'obres25/08/201448KB
Sol·licitud llicència de parcel·lació25/08/201428KB

Llicències mediambientals

NomÚltima actualitzacióMidaDescarregar
Comunicació activitats sotmeses a la llei 112-2010 (bars, restaurants, gimnassos, etc.)25/08/201433KB
Comunicació activitats sotmeses a la llei 20-2009 (botigues, peixateries, òptiques, etc.)25/08/201433KB
Declaració responsable pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil25/08/201435KB

Ordenances municipals

#NomÚltima actualitzacióMidaDescarregar
01Zones Naturals i Espais Verds30/05/201424KB
02Tinença d'Animals30/05/201455KB
03Sorolls i Vibracions30/05/2014106KB
04Circulació de vianants i de vehicles27/09/2018302KB
05Policia de la via pública30/05/201450KB
06Aliments i Establiments alimentaris30/05/201492KB
07Regulació del Transport de mercaderies pel nucli urbà de l'Ametlla de Mar30/05/201441KB
08Regulació de la servitud d’utilització de la façana privada i pública per a la instal.lació de cables del servei públic30/05/201414KB
09Regulació dels Fitxers automatitzats30/05/201426KB
10Regulació de l’atorgament de llicències de primera utilització o ocupació dels edificis30/05/201430KB
11Regulació de l'acampada lliure en el municipi de l’Ametlla de Mar30/05/201450KB
12Publicitat directa a les bústies30/05/201430KB
13Reglament per a l’ús de la llengua catalana30/05/201442KB
14Gestió de Runes i Terres30/05/201434KB
15Reglament de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al clavegueram30/05/2014101KB
16Reglament servei abastament aigua potable30/05/2014163KB
17Reglament per a regular les llicències d’obertura d’establiments per a determinades activitats30/05/201450KB
18Reglament telecentre Ametlla de Mar30/05/201439KB
19Intervenció arquitectònica en les façanes30/05/20141,319KB
20Reglament Regulador del Mercat de Marxants30/05/201447KB
21Reglament Caixa General de Dipòsits30/05/201461KB
22Reglament regulador del servei d'aparcament subterrani Escoles Velles30/05/201450KB
23Obres i Actuacions Urbanístiques subjectes a règim comunicació prèvia30/05/201431KB
24Regulació i ordenació Servei de Taxi30/05/201438KB
25Regulació de les tanques en àmbits determinats16/02/2015168KB

Ordenances i normes fiscals

#NomÚltima actualitzacióMidaDescarregar
01IBI21/05/201433KB
02Impost sobre vehicles de tracció mecànica17/12/201533KB
03Impost sobre l'increment del valor dels terresnys de naturalesa urbana21/05/201441KB
04Contribucions especials21/05/201449KB
05Taxa per expedició de documents administratius21/05/201430KB
07Taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer21/05/201425KB
08Taxa exercici activitats21/05/2014156KB
09Taxa del Cementiri Municipal21/05/201428KB
10Taxa per la prestació del Servei d'Escombraries12/05/2016139KB
12Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusava a la via pública21/05/201421KB
13bis Impost sobre construccions, instal·lacions i obres21/05/201439KB
13Taxa per llicències urbanístiques21/05/201452KB
14Taxa per la prestació del servei del mercat (interior)21/05/201430KB
15Taxa per la prestació del servei d'ambulància21/05/201428KB
16OF Taxa clavegueram i sanejament21/05/201422KB
17Aprofitament especial del domini públic local17/08/201534KB
18Taxa per aprofitament del domini públic empreses telefonia mòbil21/05/201424KB
19Taxa per retirada d'animals per la via pública21/05/201417KB
20Taxa per la utilització domini públic empreses telefonia mòbil21/05/201435KB
31Taxa per la instal·lació de publicitat en el Poliesportiu Municipal21/05/201424KB
32Taxa per a la Llar d'Infants Municipal "Xerinola"24/01/201921KB
33Taxa per a la realització de cursos de soldadura21/05/201417KB
34Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)21/05/201472KB
36Taxa per la realització de cursos21/05/201420KB

Preus públics

NomÚltima actualitzacióMidaDescarregar
Activitats d'oci Festes Candelera21/05/201419KB
Escola de Música Municipal09/11/201544KB
Menjador a la Llar d'Infants21/05/201414KB
Parcs Regidoria de Joventut21/05/201414KB
Publicitat de la Cala RTV21/05/201413KB
Publicitat Tren Turístic21/05/20148KB
Recollida i tractament de residus verds21/05/201413KB
Servei celebració Matrimonis Civils21/05/201416KB
Servei d'abastament d'aigua potable21/05/201448KB
Servei de recollida de runes21/05/201413KB
Servei Manteniment Parades Mercat Municipal21/05/201413KB
Telecentre Municipal21/05/201414KB