Serveis i Manteniment

Al departament d’Obres i Serveis, ens encarreguem de gestionar tot el que està relacionat amb les obres públiques, neteja, seguretat, enllumenat públic, remodelacions de places, etc.

Dintre del Departament d’Obres i Serveis tenim una plantilla d’operaris que s'encarreguen de les següents tasques:

  1. Manteniment i neteja de carrers i urbanitzacions.
  2. Manteniment i neteja de platges i camins.
  3. Manteniment de les instal·lacions elèctriques.
  4. Manteniment i neteja del casc urbà.

Incidències

incidències app
L'Ajun­ta­ment de l'Ametlla de Mar vol mi­llo­rar la co­mu­ni­ca­ció amb els ciu­ta­dans amb l'ob­jec­tiu de fa­ci­li­tar una mi­llor i més efi­cient so­lu­ció a les in­ci­dèn­cies que es pu­guin ge­ne­rar al mu­ni­ci­pi. És per aquest motiu que s'ha habilitat un correu electrònic per poder notificar a l'ajuntament sobre qualsevol tipus d'incidència, desperfecte o problema en el mobiliari urbà.

Enllumenat públic

enllumenat públic fcc

El passat 16 de juny de 2014 el servei de manteniment de l'enllument públic va passar a càrrec de l'empresa "fomento de Construccions y Contratas" (FCC). L'Ajun­ta­ment de l'Ametlla de Mar va de­ci­dir ex­ter­na­lit­zar aquest ser­vei a la re­cer­ca d'una mi­llor ges­tió, d'un es­tal­vi eco­nò­mic i d'una in­ver­sió que no gra­vés les ar­ques mu­ni­ci­pals i fes pos­si­ble la mo­der­nit­za­ció de la xarxa.

Tot i que des de l'Ajun­ta­ment de mo­ment se se­gui­ran ac­cep­tant i tra­mi­tant les ne­ces­si­tats dels ciu­ta­dans, per a qual­se­vol in­ci­dèn­cia amb el ser­vei d'en­llu­me­nat es podrà con­tac­tar, ja sigui mit­jançant via te­le­fò­ni­ca tru­cant al nú­me­ro d'emer­gèn­cies 24h al 977 55 06 03 o via co­rreu elec­trò­nic a enllumenat.​ametlla@​fcc.​es.