Dades del municipi

Població

Densitat de població 2013
Superfície66,9 km2
Densitat115,2 hab/km2
Població per sexe 2013
Dones3.780
Homes3.924
Total7.704
Població per grups d'edat 2014
De 0 a 14 anys1.079
De 15 a 64 anys4.620
De 65 a 84 anys1.431
De 85 anys i més173
Població per nacionalitat 2013
Espanyola5.314
Estrangera1.270
Naixements per sexe 2012
Nens30
Nenes23
Total53
Defuncions per sexe 2012
Homes37
Dones24
Matrimonis 2012
Total15

Vivendes i llars

Per tipus 2011
Principals2.979
Secundàries3.729
Buides1.266
Total7.974
Vivendes familiar per superfície útil 2011
Fins 60-
De 71 a 901.449 m2
De 91 a 120669 m2
De 121 i més-
Total1.950
Llars per mida 2001
Una persona440
Dues persones639
Tres persones392
Quatre persones o més479
Total1.950
Llars per tipus de nucli 2001
Una persona440
Dues persones o més sense nucli55
Parella sense fills576
Parella amb fills719
Pare o mare amb fills121
Dos nuclis o més39
Total1.950

Macromagnituds i impostos

Producte interior brut (base 2008) 2010
PIB (Milions d'euros)140,9
PIB per habitant (Milions d'euros)19,0
PIB per habitant (índex Catalunya=100)68,6
Valor afegit brut (base 2008). Per sectors. Milions d'euros. 2010
Agricultura14,4
Indústria3,5
Construcció15,7
Serveis95,7
Total129,2
Renda familiar disponible bruta (base 2008) 2010
RFDB (mils d'euros)102.138
RFDB per habitant (mils d'euros)13,8
RFDB per habitant (index Catalunya=100)81,7
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Euros. 2011
Base imposable per declarant16.383
Quota resultant de l'autoliquidació per declarant3.982
Impost sobre les béns immobles urbans (IBI) 2011
Nombre de rebuts10.808
Base imposable per rebut (euros)33.795,2
Quota íntegra per rebut (euros)209,5
Impost sob rel patrimoni de les persones físiques (IRPF) 2007
Patrimonit total per declarant310.698
Actius reals (%)37,1
Actius financers (%)62,9

Sectors econòmics

Superfície agrícola utilitzada (SAU) Hectàrees 2009
Terres llaurades2.165
Pastures permanents39
Total2.204
Construcció de vivendes 2013
Vivendes iniciades de protecció oficial0
Vivendes iniciades12
Allotjaments turístics 2013
Hotels5
Places hoteleres673
Càmpings2
Places de càmpings2.244
Turisme rural1
Places de turisme rural5
Parc de vehicles 2012
Turismes3.221
Motocicletes497
Vehicles industrials1.138
Altres158
Total5.014

Treball

Població per relació amb l'activitat econòmica 2011
Població ocupada1.890
Població desocupada178
Població activa2.068
Població inactiva2.947
Població de 16 anys i més4.316
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat 2013
Total (desembre)1.910
Atur registrat. Per sexe. Mitges anuals 2013
Homes268,1
Dones261,7
Total529,8
Comptes de cotització 2013
Total224
Atur registrat per sectors. Mitges anuals 2013
Agricultura16,4
Indústria29,0
Construcció109,3
Serveis347,3
Sense feina anterior27,7
Total529,8

Medi ambient

Generació de residus municipals 2012
Generació per càpita (kg/hab/dia)2,93
Recollida selectiva (%)67,8
Atenció! Les dades mostrades anteriorment han estat extretes de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya). Si vol accedir a dades més complertes i actualitzades pot visitar el següent link.