Urbanisme

L'Urbanisme és una funció pública mitjançant l’exercici de la qual les administracions públiques competents en la matèria planifiquen o defineixen el model urbanístic de ciutat i el desenvolupen, amb la participació dels propietaris i de la resta d’operadors públics i privats.

Mitjançant el planejament urbanístic i la seva corresponent gestió, es busca donar resposta a les noves necessitats econòmiques i socials, es treballa en la línia d’un desenvolupament urbanístic sostenible per a compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmics necessaris amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

El POUM és l'instrument de planejament urbanístic bàsic per a l'ordenació integral del territori d'un o diversos municipis.

Atenció! Podeu descarregar tota la informació referent al POUM, Planejament derivat, Trama urbana, etc. a través de l'Iframe que teniu a sota. Recordeu que tots els fitxers estan en format PDF i que us caldrà disposar d'algun visor de PDF per poder-los visualitzar correctament.

Perfil del contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Atenció! Podeu accedir al perfil del contractant a través de l'adreça del servei que ofereix la Diputació de Tarragona per a la gestió i publicitat de les licitacions.