Recaptació

L'oficina de recaptació compta amb un personal preparat adequadament en matèria de tributs locals i recaptació, el qual, junt amb l'equipament informàtic de què disposa l'Ajuntament, assegura que l'atenció als ciutadans en relació amb els tributs municipals i la seva recaptació sigui la més eficient possible.

Pagament tributs

Es pot realtizar el pagament dels diferents tributs municipals en el següent enllaç: pagament online.

Les dades necessàries són per a poder realitzar aquest tipus de pagament són: EMISORA (430134), IDENTIFICACIÓ, REFERÈNCIA I IMPORT, o bé, directament el NÚMERO SENCER DEL CODI DE BARRES.

Aquestes referències es poden localitzar al tríptic o carta de pagament emès per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.

En cas de no disposar d'aquests documents, es poden sol·licitar directametnt al Servei de Recaptació Municipal de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores."

model pagament tributs

Informació dels diferents tributs

Atenció! Disposeu d'una secció de tràmits on trobareu tota la informació relativa als tràmits i pagaments de cada tributs, com els impostos sobre béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, recollida d'escombraries, etc.
Per accedir-hi només heu de fer clic al següent enllaç.

Calendari del contribuent

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posa a la seva disposició els períodes de pagament del nou Calendari del Contribuent per aquest any 2023.

calendari de pagaments 2018