Informació econòmica

La funció principal del departament d'intervenció i tresoreria municipal és el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostaria.

Pressupost

Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

TítolLinks
PressupostEnllaç
Execució pressupostària trimestralEnllaç
Liquidació del pressupostEnllaç
Compte generalEnllaç
Modificació de pressupostosEnllaç
Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostàriaEnllaç

Gestió econòmica

TítolLinks
EndeutamentEnllaç
Termini de pagament a proveïdorsEnllaç
Pla de disposició de fonsEnllaç