Ofertes de treball

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS DE L’ÀREA MUNICIPAL D’ESPORTS DE LA CALA SERVEIS MUNICIPALS S.L.

 

PRIMERA. Objecte.

L’objecte d’aquestes bases és, dins del programa de foment a la ocupació local, la creació a l’Àrea Municipal d’Esports de La Cala Serveis Municipals S.L. d’una borsa de treball per cobrir en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis de l’Àrea Municipal d’Esports mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts, amb les següents especialitats que seran llistes diferenciades d’aquesta Borsa de treball:

 

Animadors/es o Monitors/es esportius/ves

  Perfil professional: La professió d’animador o animadora o monitor o monitora esportiu professional d’un esport determinat permet fer funcions d’instrucció esportiva, formació, animació, condicionament físic, millora de la condició física, control i altres funcions anàlogues respecte a les persones que aprenen i practiquen aquest esport, si aquesta pràctica no va enfocada a la competició esportiva.

 

Entrenadors/es esportius/ves (referits a un esport específic)

Perfil professional: La professió d’entrenador o entrenadora professional d’un esport determinat permet fer l’entrenament, la selecció, l’assessorament, la planificació, la programació, la direcció, el control, l’avaluació i el seguiment d’esportistes i d’equips, i funcions anàlogues, amb vista a la competició.

 

Directors/es i Monitors/es de Lleure

Perfil professional: La professió de Director/a o Monitor/a de Lleure atendrà el següent tipus d’activitats:

 1. a) Acampada infantil i juvenil: activitat amb pernoctació duta a terme a l’aire lliure, sota cobert, en tendes de campanya o similars.
 2. b) Camp de treball: activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, desinteressadament i durant un període determinat, un treball d’interès social o comunitari o col·laboren en projectes col·lectius i no lucratius amb voluntat d’incidir en la transformació social.
 3. c) Casal de vacances: qualsevol tipus d’activitat que es dugui a terme en època de vacances escolars, en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l’any, i en la qual els participants no fan nit.
 4. d) Casal esportiu: casal de vacances en el qual l’objecte bàsic de l’acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives.
 5. e) Colònia: activitat amb pernoctació en la qual l’estada es du a terme en un edifici, casa o instal·lació fixa.
 6. f) Estada o campus esportiu: colònia en la qual l’objecte bàsic de l’acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives.
 7. g) Ruta: activitat consistent en la realització d’una marxa itinerant, a peu o en bicicleta, en la qual, en general, cada jornada es fa nit en un lloc diferent, i la du a terme una entitat inscrita al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.
 8. h) Ruta esportiva: marxa itinerant que inclou la realització d’una o més activitats de les que preveu el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, duta a terme per qualsevol entitat que no estigui inscrita al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.

 

Auxiliars de Monitors/es Esportius/ves i/o de Lleure

Perfil professional: Dinamització i desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives o personal de suport logístic: persones que, sense estar directament a càrrec dels menors participants, col·laboren en el bon funcionament de l’activitat atenent aspectes de tipus logístic o infraestructural. El personal de suport logístic ha de ser major d’edat, si bé s’admet la possibilitat que part del personal de suport logístic tingui entre 16 i 18 anys. El personal de suport logístic no computa en cap de les ratis dirigents-usuaris. S’admet que formin part del personal de suport logístic persones que tinguin entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i que hi hagi algun altre membre major d’edat.

 

Socorristes Aquàtics/ques en piscines

 Perfil professional: establir les mesures de prevenció i rescat necessàries per vetllar per la seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques, intervenint de forma eficaç mitjançant l’ajuda o el rescat en cas d’accident, tot això, actuant amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris en l’activitat i instal·lació. Dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i la iniciació esportiva en salvament i socorrisme.

 

Responsables de Manteniment de les Instal·lacions Esportives

Perfil professional: responsable d’obrir i tancar la instal·lació; control de nivells desinfectants i d’altres productes de piscines; manteniment i revisió d’enllumenament i força, circuits hidràulics, circuits d’ACS, circuits i aparells de climatització, sanitaris i jardineria; manteniment i revisió de màquines fines.

 

 SEGONA.- Requisits dels aspirants

Per ser admès i, en el seu cas, prendre part en les convocatòries, els/les aspirants han de reunir amb anterioritat a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

2.1.- Requisits Genèrics:

Tenir setze anys complerts i no excedir els seixanta-cinc anys d’edat.

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 2. També podran ser contractats el cònjuge, descendents o descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com de les persones amb nacionalitat dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. Les persones estrangeres residents a Espanya podran ser contractades en els termes que preveuen les disposicions vigents.
 3. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per al desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria professional.
 4. Les persones que tenen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% hauran presentar un dictamen de l’equip multiprofessional de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti la compatibilitat per a l’exercici de les tasques i funcions del lloc a cobrir i determini, si escau, les adaptacions que el candidat necessiti en el lloc de treball.
 5. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública i, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, no estar sotmès a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en l’estat d’origen.
 6. Estar inscrit com a demandant d’ocupació a la Borsa de Treball del Servei del Telecentre de l’Ametlla de Mar. Es verificarà per l’ajuntament. No cal presentar documentació acreditativa d’aquest requisit.
 7. Complir els requisits específics que en cada cas es determinen.
 8. Tenir la titulació suficient exigida en les bases específiques corresponents o estar en condicions d’obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
 9. Acreditar el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, autoritzant a que l’Administració pugui consultar la inexistència d’antecedents penals per delictes de naturalesa sexual al Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 10. Nivell de català: posseir el certificat de nivell B del català de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement de català i aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
 11. Llengua castellana: Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana del nivell C2. Aquest coneixement s’acredita mitjançant la superació de la prova o l’exercici establert a aquest efecte o la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació: Certificat que acrediti que s’ha  cursat la primària, la secundària  o el batxillerat a l’Estat espanyol. Diploma  de  nivell  superior  d’espanyol  C2  (Reial  decret  1137/2002)  o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. També estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en què la llengua castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d’accés.

 

 2.2. Requisits específics per a cada categoria professional:

 Animadors/es o Monitors/es esportius/ves

Titulació: alguna de les requerides per a la professió d’ Animador/a o Monitor/a esportius/va

a la LLEI 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport atenent les seves modificacions vigents.

Certificació: Inscripció al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya com a Animador/a o Monitor/a esportius/va.

 

Entrenadors/es esportius/ves (referits/des a un esport específic)

Titulació: alguna de les requerides per a la professió d’ Entrenador/a esportiu/va a la LLEI 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport atenent les seves modificacions vigents.

Certificació: Inscripció al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya com a Entrenador/a esportiu/va.

 

Directors/es i Monitors/es de Lleure

Titulació:

Mentre no estigui creat el Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya, tenen la consideració de professionals de l’educació en el lleure en la modalitat de director/a d’activitats d’educació en el lleure les persones que estiguin en possessió d’un dels títols següents:

 • Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.
 • Certificat professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Mentre no estigui creat el Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya, tenen la consideració de professionals de l’educació en el lleure en la modalitat de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure les persones que estiguin en possessió d’un dels títols següents:

 • Diploma de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Certificat professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

 

Auxiliars de monitors/es esportius/ves i/o de lleure

Titulació:

Curs d’Iniciació a Tècnic d’Esport (CIATE): el seu certificat d’assistència NO dóna accés al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPE).

Diploma de Premonitor/a de Lleure emès pel Pla de Formació de l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya.

 

Socorristes Aquàtics/ques en Piscines

 Titulació:

 • Formació determinada en el Decret 95/2000, del 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. Titulació en matèria de socorrisme i salvament aquàtic i coneixements d’atenció sanitària immediata d’acord amb la normativa vigent.
 • Certificat d’assistència i aprofitament del curs de Suport vital bàsic i desfibril·lació externa automàtica (DEA).

Certificació: Inscripció al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya com a Socorrista aquàtic/a en piscines i/o Monitor/a esportiu/va (Z1).

 

Responsables de Manteniment de les Instal·lacions Esportives

Titulació:  Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o equivalent.

Certificació:

 • Certificat d’assistència i aprofitament del curs de Gestió i control higienicosanitari de piscines d’ús públic.
 • Certificat d’assistència i aprofitament del curs de Manteniment higienicosanitari de les instal·lacions de risc de la legionel·losi.

 

TERCERA. Presentació de sol·licituds

3.1.- Els aspirants que desitgin prendre part hauran de presentar una sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores), una instància adreçada al President de La Cala Serveis Municipals SL, l’Il.lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament.

3.2. El termini per a la presentació de sol·licituds, en convocatòria ordinària,  serà de quinze dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’anunci de la convocatòria, que atès el seu caràcter local, es durà a terme a les dependències de La Cala Serveis Municipals SL, al Servei municipal del Telecentre de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, i a la pàgina WEB de l’Àrea Municipal d’Esports.

3.3. En la sol·licitud, els aspirants hauran de manifestar que compleixen totes les condicions exigides, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les instàncies.

 

3.4. Les sol·licituds han d’anar acompanyades:

 • Currículum vitae de l’aspirant,
 • Fotocòpia de la titulació exigida a la base 2.2 o fotocòpia del rebut que acrediti el pagament dels drets d’expedició del títol.
 • Fotocòpia dels mèrits i les circumstàncies al·legades que s’hagin de tenir en compte en la valoració de mèrits, com l’experiència professional (contractes i informe de vida laboral) i la formació (certificats de formació) sense que el tribunal qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment de presentació de les instàncies.
 • Certificat de nivell B del català (encara que estigui convalidat per estudis).
 • Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 • Certificat negatiu del Registre Central d’Antecedents Penals.

Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies.

Tots els requisits anteriors hauran de complir-se i acreditar-se l’últim dia de presentació de sol·licituds, sense perjudici del termini que es concedeixi per a esmena de sol·licituds.

 

QUARTA.-Llista de persones admeses i excloses

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el President de La Cala Serveis SL,  dictarà una resolució de persones admeses i excloses i es farà pública mitjançant la seva exposició a les dependències de La Cala Serveis Municipals SL,  al Servei municipal del Telecentre de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, i a la pàgina WEB de l’Àrea Municipal d’Esports, disposant d’un termini de 5 dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions si escau.

4.2. Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar.

4.3. Els anuncis successius relacionats amb el procés de selecció seran fets públics al  Servei municipal del Telecentre de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, a les dependències de La Cala Serveis Municipals SL  i la web de l’Àrea Municipal d’Esports.

 

CINQUENA.- Tribunal qualificador

President: El secretari de La Cala Serveis Municipals SL, o persona en qui delegui.

Secretari: Un treballador d’Administració de la Cala Serveis S.A. o persona en qui delegui.

Vocal: Gerent-Tecnic de l’Àrea d’Esports de la Cala Serveis Municipals SL o persona en qui delegui.

Vocal: Un Tècnic d’Esports de La Cala Serveis Municipals SL o persona en qui delegui.

 

SISENA. Desenvolupament del procés selectiu.

6.1 El procés constarà d’una única fase selectiva.

6.2 Els/les aspirants seran convocats/des per a cada exercici en una sola crida. La no presentació d’un opositor a qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridat determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar en els exercicis successius, quedant l’opositor exclòs del procediment selectiu.

6.3.- Per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants, si es fa necessari establir algun torn per raó de la disponibilitat del material per realitzar els exercicis pràctics o per qualsevol altra causa que impedeixi d’examinar-los simultàniament, iniciaran la prova els aspirants el cognom dels quals comenci per la lletra que resulti del sorteig prèviament realitzat per als processos selectius de l’any que correspongui davant la Secretaria.

 

SETENA.- Proves selectives i barems de mèrits

7.1 Primer exercici: prova de coneixements de llengües:

7.1.1 Llengua catalana:

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al certificat de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística, o superior.

Estaran exempts d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment el nivell de llengua catalana exigit.

Aquesta acreditació podrà ser fins al moment de la realització de la prova.

Per a la realització i avaluació de les proves de coneixements de llengua catalana el tribunal comptarà amb l’assessorament d’un/a tècnic/a en la matèria.

L’exercici es qualificarà d’apte o no apte, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.

7.1.2. Llengua castellana:

Només en el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 100 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa.

Estaran exempts les persones aspirants que acreditin documentalment, fins al moment de la realització de la prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell superior o nivell C2.

Per a la realització i avaluació de les proves de coneixements de llengua castellana el tribunal comptarà amb l’assessorament d’un/a tècnic/a en la matèria.

L’exercici es qualificarà d’apte o no apte i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.

 

7.2. Prova teòrica

Exercici que consistirà en resoldre per escrit un qüestionari, que pot esser tipus test o bé preguntes a desenvolupar de caràcter eminentment pràctic i servirà per avaluar l’aptitud de l’aspirant basada en les funcions pròpies del lloc de treball.

La prova escrita tindrà la durada d’una hora, a no ser que a tenor de les preguntes formulades, el Tribunal consideri necessari establir una durada superior, que mai podrà superar la meitat de la durada prevista inicialment. Aquesta puntuació únicament tindrà efectes pel procés selectiu concret.

La valoració és de 0 a 5 punts, i s’ha d’obtenir un 2,5 per a superar-la. Aquesta prova és de caràcter eliminatori.

 

7.3. Entrevista personal

Consisteix en la realització d’una entrevista per valorar les competències i les habilitats de l’aspirant en relació amb el lloc de treball i, si es considera convenient, es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats.

Aquesta entrevista serà puntuable de 0 a 5 punts.

A l’entrevista s’avaluarà el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds dels aspirants del perfil competencial establert a les funcions i les tasques encomanades.

 

7.4. Concurs de mèrits

Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem, amb un total màxim de 7 punts.

7.4.1 Experiència professional

Es computen els serveis efectius prestats anteriorment tant en el sector públic com en el sector privat en un lloc de treball similar.

o Per serveis prestats a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar o llurs organismes dependents 0,5 punts per cada 6 mesos treballats.

o Per serveis prestats a altres Administracions Públiques o entitats privades, 0,1 punts per cada 6 mesos treballats.

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 3 punts. Les jornades parcials es puntuaran proporcionalment.

Els documents justificatius a presentar són els següents:

 • Per serveis prestats en administracions públiques: certificat expedit per l’Administració Pública on s’hagi prestat el servei.
 • Per serveis prestats en empreses o entitats privades: Informe de la vida laboral del sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social més copia del Contracte de Treball, rebut de nòmina o certificat acreditatiu de la naturalesa dels serveis prestats.

7.4.2 Formació:

Es valorarà l’assistència a cursos, seminaris o jornades de formació, d’especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca o amb habilitats que aquets llocs requereixen, i es poden valorar en funció de la utilitat per al lloc a ocupar.

Els interessants han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti el següent:

especificació del nombre d’hores de durada i de l’assistència o, en el cas, aprofitament. En cas que no ho facin així es computaran com a cursos de durada inferior a 20 hores. Les matèries específiques relacionades amb la plaça a la que s’opti, que hagin estat degudament acreditats, es computaran a raó de:

Jornades de 0 a 20 hores de durada 0,05 punts
De 21 a 40 hores de durada 0,10 punts
De 41 a 80 hores de durada 0,20 punts
De 81 a 100 hores de durada 0,50 punts
De més de 101 hores de durada 0,70 punts

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 1 punts.

7.4.3 Titulacions acadèmiques :

No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques que s’al·leguin com a requisits.

A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les reconegudes pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.

Llicenciatura o Grau Universitari relacionat amb l’Esport o qualsevol altre títol declarat equivalent – 1 punt

Llicenciatura o Grau Equivalent o de Tècnic Superior o Monitor esportiu de diferent modalitat a l’al·legada com a requisit de titulació no relacionat directament amb el lloc de treball – 0,5 punts.

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 3 punts.

 

VUITENA. Puntuació definitiva.

La puntuació definitiva serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes Finalment el tribunal exposarà l’acta amb la relació d’aprovats/ades per ordre de puntuació finals. En cas d’empat en la puntuació definitiva, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant que hagi obtingut major puntuació en la entrevista personal.

 

NOVENA- Funcionament de la borsa

Establerta la puntuació final, el tribunal publicarà la relació d’aprovats per ordre de puntuació, sent per aquest ordre pel qual es procedirà als nomenaments per cobrir les necessitats de personal temporal que es produeixin amb posterioritat i que sigui necessari cobrir.

Cap aspirant serà exclòs de la borsa a no ser que concorrin causes objectives que justifiquin aquesta exclusió.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser contractats o nomenats per l’Empresa, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.

Quan l’aspirant sigui cridat en temps i forma per a la incorporació, i renunciés dues vegades consecutives a la proposta de contractació, veurà modificat l’ordre inicial que tenia reconegut dins de la borsa per passar a ocupar el darrer lloc dins del darrer bloc establert a efectes de prelació. Per tant, el segon rebuig, consecutiu a la incorporació al servei de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar no suposarà l’exclusió de la borsa de treball sinó simplement el seu pas a la darrera posició en l’ordre de prelació establert en la borsa.

No serà d’aplicació el que s’estableix en el paràgraf anterior, en cas que concorrin causes degudament justificades que impossibilitin la incorporació immediata: malaltia, maternitat (durant el termini d’embaràs i les 16 setmanes posteriors al part o 18 si és part múltiple), per causes de violència de gènere, trobar-se treballant en el moment de la crida, o per exercir un càrrec polític o estar dispensat sindicalment.

Aquestes causes hauran de ser documentades amb un termini màxim de cinc dies següents al dia que es realitza la proposta. De no fer-ho, es considera no justificat i es passarà (en cas que sigui segona vegada) al últim lloc de la llista.

Si un aspirant és cridat i accepta l’oferiment de treball, tornarà al mateix lloc de la llista en finalitzar la contractació i mentre es mantingui la vigència de la borsa.

La borsa te una vigència continua, i sols quedarà sense efectes en el moment que es realitzi un nou procés selectiu de la mateixa tipologia de places.

Quan es procedeixi a la formalització de la contractació s’establirà un període de prova el qual s’avaluarà, l’adequació de la persona seleccionada al lloc de treball, de tal manera que si fos negatiu, es resoldrà la contractació atorgada, sense que el treballador laboral tingués dret a cap indemnització econòmica.

 

DESENA- Admissió de sol·licituds en posterioritat al tancament de la convocatòria inicial. Convocatòria extraordinària

A partir del tancament del termini de presentació de sol·licituds es mantindrà oberta la borsa de treball, en convocatòria extraordinària , a la  fi que les persones interessades que, per algun motiu, no puguin presentar la sol·licitud dins del termini establert en aquesta convocatòria ordinària, podran fer-ho en qualsevol moment, en convocatòria extraordinària, tant per admetre noves incorporacions com per ampliar les categories professionals per als participants actuals de la borsa.

Quan, per motiu d’esgotament de les diferents llistes, sigui necessari llur ampliació, es dura a terme nova llista d’ admesos i exclosos amb les noves sol·licitud presentades fins al moment, o fins que ho estimi pertinent la Cala Serveis Municipals SL, convocant-se  al efecte el tribunal qualificador per valorar les sol·licituds presentades en posterioritat a la finalització del primer termini de la convocatòria i  afegir les persones seleccionades a la llista o grup corresponent.

Si existeixen necessitats especials de contractació que no puguin ser ateses amb els candidats de les borses de treball constituïdes, es podrà així mateix obrir un termini de presentació de sol·licituds, tant per admetre noves incorporacions com per ampliar les categories professionals per als participants actuals de la borsa.

 

ONZENA.- Protecció de dades

Les dades de caràcter personal obtingudes seran tractades de forma confidencial, per la finalitat per a la qual són recollides, i s’adoptaran las mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la normativa aplicable i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els aspirants, per la mera concurrència en aquest procés selectiu, autoritzen expressament el tractament de les dades personals demanades a través del formulari de sol·licitud d’adhesió a proves selectives i la seva documentació annexa, com també de les que aquestes generin. Incloent-hi especialment les dades que el sol·licitant ha autoritzat a obtenir a aquesta administració d’altres administracions públiques, les quals s’incorporaran a un fitxer propietat de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar o de qualsevol del seus organismes dependents.

Igualment, els aspirants donen el consentiment a la publicació de determinades dades personals (nom, cognoms, DNI) en els anuncis que es puguin inserir en el DOGC, BOP, tauler d’anuncis de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar o de qualsevol del seus organismes dependents, inclòs Internet.

Igualment, els aspirants autoritzen la cessió de les dades a tercers per la finalitat per la que han estat recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat, d’acord amb la normativa de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Els aspirants autoritzen expressament a l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar o de qualsevol del seus organismes dependents a incorporar el seu CV a un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència Catalana de Protecció de Dades i eximeixen i alliberen a l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar o de qualsevol del seus organismes dependents de tot reclam i responsabilitat, produïts pel fet del seu ús, qui el podrà eliminar si el considera inapropiat.

Els aspirants autoritzen expressament a l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar o de qualsevol del seus organismes dependents a cedir o comunicar els CV a tercers, durant 1 any.

Els aspirants accepten expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar o de qualsevol del seus organismes dependents relativa a les funcions que li son pròpies.

Els aspirants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els/les representants dels/de les treballadors/es seran informats/des de la gestió de les borses de treball.

 

L’Ametlla de Mar, 03 d’agost de 2017

El president, Jordi Gaseni Blanch

 

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Municipal d’Esports

La Cala Serveis Municipals, sl

CIF. B-43994912

Ajuntament de L’Ametlla de Mar

 

BASES BORSA INTERINS AREA MUNICIPAL D’ESPORTS 2017

Model instancia borsa de treball esports