Natació

INTRODUCCIÓ

Els programes d’activitats aquàtiques, especialment les escoles de natació, contemplen objectius diferents depenent de les entitats on estan enquadrades.

Conseqüentment, un centre d’ensenyament focalitzarà finalitats formatives i educatives, complementant el programa curricular d’educació física; a nivell municipal, es tendirà envers una finalitat utilitària i formativa i en el marc d’un club o associació esportiva es dirigirà l’aprenentatge i entrenament envers una finalitat competitiva.

Des de l’Àrea Municipal d’Esports de L’Ametlla de Mar es proposa una metodologia integradora i holística optimitzant els objectius i continguts en les diferents etapes evolutives amb epicentre en els valors formatius i educatius a través de connotacions utilitàries, d’aprenentatge i perfeccionament tècnic, de millora de la condició física i dels valors de la competició, respectant en tot moment els principis d’individualitat i progressió.

La metodologia proposada persegueix com a objectiu final assolir les habilitats motrius i tècniques per a desenvolupar-se amb comoditat dins l’aigua, dominar el medi aquàtic i promoure el més alt coneixement i domini tècnic dels estils natatoris, conèixer i experimentar les alternatives i disciplines esportives que ofereix, adquirir els principis bàsics per a l’auto-prescripció de l’entrenament atenent la pròpia condició física i tècnica i, transversalment, fomentar els valors educatius i socials en totes les seves etapes i continguts.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES FORMATIVES

Etapes Escola de Natació

Diferenciem tres etapes formatives generals:

ETAPA 1: Adaptació i domini del medi aquàtic.

ETAPA 2: Aprenentatge de la tècnica d’estils natatoris.

ETAPA 3: Perfeccionament de la tècnica d’estils natatoris, iniciació als jocs i esports aquàtics i iniciació a la natació esportiva.

•Aquesta classificació general permet estructurar els objectius respectant l’estat evolutiu de l’infant des de la seva iniciació, en la primera etapa, on predominen aspectes de caire més afectiu i de necessitat d’adaptació i domini del propi cos dins el medi aquàtic; d’assolir, en la segona etapa, una major eficàcia i economia en els desplaçaments i girs dins l’aigua a partir de millorar les coordinacions i els estils natatoris; i de donar a conèixer i experimentar la natació esportiva i les diferents disciplines esportives que ofereix el medi aquàtic, en una tercera etapa.

ETAPA 1: ADAPTACIÓ I DOMINI DEL MEDI AQUÀTIC

OBJECTIU GENERAL

Aconseguir la resolució de potencials limitacions afectives (pors) i assolir seguretat i autonomia per a una òptima adaptació al medi aquàtic respectant en tot moment el principi d’individualitat.

CONTINGUTS GENERALS

Habilitats d’adaptació al medi aquàtic:

•Familiarització

•Respiració

•Flotació

•Propulsió / Desplaçaments

•Entrades / Salts

Habilitats de domini del medi aquàtic:

•Girs

•Equilibris / Desequilibris

•Coordinacions

ETAPA 2: APRENENTATGE DE LA TÈCNICA D’ESTILS NATATORIS

Els 4 estils natatoris:

Crol o Crawl

Esquena

Braça

Papallona

Cada estil ofereix unes avantatges i inconvenients envers el desplaçament dins el medi aquàtic i unes complexitats coordinatives per al seu aprenentatge a les que cada alumne s’hi adapta d’acord amb la seva predisposició o afinitat, condició física o altres factors individuals que caldrà identificar i respectar.

Atenent la complexitat coordinativa dels diferents estils natatoris es proposa la següent progressió en el seu ensenyament:

1r.- Crol, 2n.- Esquena, 3r.- Braça i 4r.- Papallona.

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquesta etapa és l’aprenentatge tècnic dels següents estils natatoris:

Crol o Crawl

Esquena

METODOLOGIA

Continguts / Seqüència metodològica:

A trets generals ens servirem d’aquesta progressió per als diferents estils:

Consecució d’una òptima posició corporal.

Acció propulsiva de cames de forma aïllada.

Acció de cames de forma aïllada en coordinació amb la respiració (frontal, lateral).

Acció propulsiva de cames coordinada amb la propulsió d’un braç (punt mort, continu).

Acció de cames en coordinació amb la respiració (frontal, lateral) amb la propulsió d’un braç (punt mort, continu).Coordinació global de cames i braços de l’estil natatori.

Totes les accions contemplaran una progressió assistida de material auxiliar fins la seva realització de forma lliure.

ETAPA 3: PERFECCIONAMENT DE LA TÈCNICA D’ESTILS NATATORIS, INICIACIÓ ALS JOCS I ESPORTS AQUÀTICS I INICIACIÓ A LA NATACIÓ ESPORTIVA

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquesta etapa és l’aprenentatge tècnic dels següents estils natatoris:

Braça

•Papallona

•Perfeccionament de la tècnica d’estils natatoris.

•Sortides i viratges.

•Iniciació als jocs i esports aquàtics

•Iniciació a la natació esportiva

ACTIVITATS AQUÀTIQUES COMPETITIVES

Etapes Activitats Aquàtiques Competitives

Natació Esportiva 1.- Iniciació a la competició

CATEGORIES

Prebenjamí.

Benjamí.

Aleví.

OBJECTIUS

Preparar els/les esportistes per a competir en distàncies preferentment curtes (25-100m).

Experimentar la competició en els diferents estils natatoris sense tendir envers l’especialització.

Fomentar els valors positius individuals i col·lectius de la competició.

CONTINGUTS

Iniciació a la Tècnica de Sortida dels diferents estils.

Iniciació a la Tècnica d’Arribada dels diferents estils.

Iniciació a la Tècnica de Viratge dels diferents estils.

Millora dels Temps de nado individuals preferentment en distàncies curtes (25-100m) .

Relleus preferentment en distàncies curtes (25-100m).

ACTITUDS, VALORS I NORMES:

Iniciació als conceptes i valors de:

  • Voluntat, compromís, dedicació, esforç i constància.
  • Esperit de millora i superació personal.
  • Col·laboració, solidaritat i treball en equip.
  • Acceptació de les pròpies limitacions i resultats.
  • Respecte, humilitat, autoconcepte i autoestima.

AVALUACIÓ – SUPERACIÓ DE NIVELL:

De forma general, el pas de nivell de Natació Esportiva 1 a Natació Esportiva 2 vindrà condicionada pel pas a la categoria infantil.

L’avaluació individualitzada dels nedadors/es es realitzarà en base als següents indicadors:

1.Tests de millora de temps en les proves d’entre 25 i 100 m dels diferents estils natatoris (en funció de la categoria).

2.Tests de tècnica dels diferents estils natatoris.

3.Tests de sortides, arribades i viratges dels diferents estils natatoris.

4.Avaluació qualitativa de l’assoliment de valors programats.

Natació Esportiva 2.- Competició

CATEGORIES

Infantil

Cadet

Juvenil

Sènior

OBJECTIUS

Preparar els/les esportistes per a competir en distàncies adaptades a les característiques individuals de l’esportista.

Promoure estratègies individualitzades de competició de les diferents proves on participi l’esportista.

Millorar el rendiment dels esportistes en les proves on prenguin part.

Dotar a l’esportista de coneixements bàsics d’auto-prescripció individual de l’entrenament.

CONTINGUTS

Tècnica i temps de Sortida dels diferents estils.

Tècnica i temps d’Arribada dels diferents estils.

Tècnica i temps de Viratge dels diferents estils.

Millora dels Temps de nado individuals en distàncies adaptades a les característiques de l’esportista.

Entrenament dels conceptes de freqüència i longitud de braçada adaptats a les característiques individuals de l’esportista i a les diferents proves on participi.

Preparació física específica adaptada a les característiques individuals de l’esportista i a les diferents proves on participi.

Entrenament fraccionat per parcials adaptat a les característiques individuals de l’esportista i a les diferents proves on participi.

Estratègies de competició en les diferents proves on participa el nedador/a.

ACTITUDS, VALORS I NORMES:

Voluntat, compromís, dedicació, esforç i constància.

Esperit de millora i superació personal.

Col·laboració, solidaritat i treball en equip.

Acceptació de les pròpies limitacions i resultats.

Respecte, humilitat, autoconcepte i autoestima.

Esperit de recerca de l’excel·lència en funció de les possibilitats individuals de rendiment.

AVALUACIÓ – SUPERACIÓ DE NIVELL:

L’avaluació individualitzada dels nedadors/es es realitzarà en base als següents indicadors:

1.Tests de millora de temps en les proves en les que participa el nedador/a

2.Tests de tècnica dels diferents estils natatoris.

3.Tests de sortides, arribades i viratges dels diferents estils natatoris.

4.Avaluació qualitativa de l’assoliment de valors programats.