Reglament de règim intern

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN ÀREA MUNICIPAL D’ESPORTS L’AMETLLA DE MAR

libroabierto  pact_crop380w  10_one_0_reglament

CAPÍTOL I: INTRODUCCIÓ

1.1.- Aquest Reglament té com a finalitat:

  • Regular els aspectes bàsics d’organització i funcionament de l’entitat.
  • Establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents col·lectius de la comunitat esportiva.
  • Assolir els objectius que han estat proposats a la missió, visió i valors.
  • Afavorir la convivència i l’ordre a les instal·lacions i espais esportius.

1.2.- El Reglament de Règim Intern s’ha d’entendre com una pauta de conducta i actuació i com una eina de millora i bon funcionament, per la qual cosa serà difós periòdicament entre els membres de la comunitat esportiva.

1.3.- L’aplicació del present Reglament afecta l’actuació dels òrgans col·legiats i unipersonals, així com tots els elements individuals i col·lectius de la comunitat esportiva: polítics, directius, personal d’administració i serveis, coordinadors, monitors, pares/mares delegats o representants, usuaris de les activitats i instal·lacions, espectadors i representants legals dels usuaris o espectadors.

1.4.- El present Reglament és d’aplicació única i exclusiva a les activitats organitzades, subvencionades i/o tutelades per l’entitat.

1.5.- La revisió i actualització d’aquest Reglament serà anual i es portarà a terme conjuntament amb l’aprovació del Projecte de Pressupost de l’entitat, i vindrà determinada per l’ús quotidià, l’esperit crític i constructiu i l’afany de superació. En aquesta revisió, els òrgans de govern consultaran els suggeriments i esmenes proposats pels diversos estaments de la comunitat esportiva.

CAPÍTOL II: CONDICIONS GENERALS

2.1.      S’entén que en la base d’aquest Reglament hi ha d’haver la més profunda i clara voluntat de participació democràtica a tots els nivells i una actitud constant de màxima transparència i obertura en la gestió de l’entitat.

2.2.      Drets Generals

2.2.1.- Tots els membres de la comunitat esportiva tenen el deure de respectar les normes bàsiques de convivència. Caldrà evitar qualsevol actitud que perjudiqui l’ambient idoni per a un correcte desenvolupament de les activitats programades per l’entitat o per altres col·lectius als equipaments esportius municipals.

2.2.2.- Tots els usuaris de l’entitat i de les instal·lacions esportives municipals tenen els mateixos drets i deures generals.

2.2.3.- L’exercici dels seus drets implicarà, per part dels usuaris de l’entitat i de les instal·lacions esportives municipals, el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat esportiva.

2.2.4.- Correspon a l’administració de l’entitat i als seus òrgans de govern garantir, en el seu respectiu àmbit d’actuació, el correcte exercici i l’estricta observança dels drets i deures dels usuaris de l’entitat i de les instal·lacions esportives municipals en els termes previstos en aquest Reglament de Règim Intern.

2.3.      Deures Generals

2.3.1.- Tant el material com les instal·lacions i els edificis gestionats per l’entitat, han de mantenir-se en les millor condicions d’ús possibles. Els seus desperfectes, sempre que hagin estat fets intencionadament o siguin deguts a negligència o maltractament, es resoldran fent que el/la responsable/s se’n faci/n càrrec, sense perjudici de l’aplicació del present reglament pel que fa referència a les faltes i sancions.

2.3.2.- Per dur a terme qualsevol activitat organitzada per altres entitats a les instal·lacions gestionades per l’Àrea Mpal. d’Esports, els organitzadors es responsabilitzaran per escrit de mantenir els espais i el material utilitzats en perfectes condicions i deixar-los com estaven en finalitzar l’activitat, així com dels possibles accidents derivats de l’activitat realitzada.

2.4. Els membres dels diferents estaments de la comunitat esportiva hauran d’atendre’s, en allò que fa referència a qualsevol tràmit administratiu i/o burocràtic, als terminis que es fixin. És responsabilitat de la Direcció de l’Entitat i de l’àrea administrativa fer públics els terminis amb la deguda antelació.

2.5. Totes les persones usuàries estan subjectes al reglament de règim intern vigent de l’Àrea Municipal d’Esports de L’Ametlla de Mar.

2.6. L’Àrea Municipal d’Esports es reserva el dret al tancament de les instal·lacions esportives per a la realització de les tasques de manteniment necessàries o per causes de força major o interès general sense que aquestes situacions donin dret al retorn de la part proporcional de les quotes en relació als dies de tancament efectiu.

RRI GENERAL AREA MUNICIPAL ESPORTS AMETLLA DE MAR

TARIFES AREA MUNICIPAL ESPORTS 2017-2018

EXPLICATIU CONCEPTES TARIFES ESPORTS 2017-2018