Psicomotricitat

PSICOMOTRICITAT

El terme “psicomotricitat” integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques, sensorials i motrius (sensoriomotrius) en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial. La psicomotricitat és essencial en el desenvolupament harmònic de la personalitat de l’infant. 

A través de la intervenció psicomotriu podem treballar diferents aspectes: 

a)     ASPECTE MOTOR (ESQUEMA MOTOR FUNCIONAL):

 • Coordinació dinàmica general
 • Coordinació visiomotriu
 • Equilibri
 • Lateralitat
 • Conductes perceptiu-motrius: organització, localització, estructuració de l’espai – temps, ritme… 

b)     ASPECTE COGNITIU: Desenvolupar les capacitats sensitives, perceptives i representativa, potenciar i desenvolupar la memòria i la imaginació, etc… 

c)      ASPECTE AFECTIU-RELACIONAL:  Presa de consciència d’un mateix: límits, sentiments, emocions, seguretat… Presa de consciència del món que l’envolta: espai – temps -objectes
Presa de consciència dels altres: relacions, diferències, intercanvis, llenguatge afectiu i corporal…

OBJECTIUS

 • Aconseguir la integració social dels nens/nenes mitjançant l’esport.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits esportius que l’allunyin d’hàbits perjudicials per a la salut i complementin el creixent nombre d’hàbits sedentaris (televisió i ordenadors).
 • Promoure un desenvolupament adequat dels Patrons Motrius Bàsics.
 • Promoure un bon desenvolupament antropomètric i postural.
 • Motivar als nens/nenes per a la pràctica del esport.
 • Donar a conèixer diferents disciplines esports.
 • Dotar d’una base motora suficient sobre la que poder iniciar-se en diferents modalitats esportives.
 • Aconseguir que el nen/a aconsegueixi realitzar motriument allò que es proposa mentalment .

CONTINGUTS

 • Patrons motors bàsics: desplaçaments, salts, equilibris, coordinacions, trepa,…
 • Jocs populars i tradicionals
 • Activitats gimnàstiques elementals
 • Iniciació als esports individuals i col·lectius

PROCEDIMENTSMETODOLOGIA: La didàctica emprada per a l’ensenyament de la Psicomotricitat estarà basada en la utilització de jocs i circuits.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS : Les sessions tindran una duració màxima de 1 hora i constaran de les següents parts :

 • Activació o Escalfament: Exercicis de flexibilitat i mobilitat articular seguits d’una part de treball aeròbic lleuger, mitjançant la utilització de jocs, que ajudi a preparar l’organisme per a la realització del treball de la part principal.
 • Part Principal: Exercicis i/o jocs dirigits a la consecució d’un o més objectius del programa.
 • Retorn a la Calma: Exercicis i/o jocs de Flexibilitat, Mobilitat articular i Relaxació que ajudin al nen/a a baixar les pulsacions a nivell basal.