Multiesports

PROGRAMACIÓ GENERAL MULTIESPORTS

Activitat que promou l’experimentació, el coneixement i la pràctica de varietat d’esports afavorint el bagatge motriu de l’infant, augmentant la cultura esportiva i possibilitant el domini de diferents modalitats esportives que augmenti el ventall de possibilitats alhora de triar el seu / seus esports preferits en una posterior etapa.

Aquest programa pretén evitar l’especialització prematura que pugui derivar en abandonaments precoços de la pràctica de l’activitat esportiva degut al potencial fracàs en una modalitat esportiva promoguda per les tendències socials i mediàtiques o la insistència dels progenitors. Per contra, promou el coneixement i experimentació de diversitat d’esports i jocs tradicionals que contribueixi a un millor bagatge motriu i al descobriment d’aquella/es disciplina/es esportives que millor s’adaptin a les condicions i afinitats de cada infant.

Aquesta activitat està dirigida a tots els infants entre 5 i 9 anys (categories prebenjamí i benjamí).

Els infants poden escollir un esport del ventall d’activitats esportives municipals ofertades a la guia de serveis que serà practicat un mínim 2 dies a la setmana, i 1 dia més a la setmana practicaran diferents esports d’acord amb una programació que englobi aquest període de 4 anys en la que es portaran a terme els principals esports identificadors de la cultura catalana.

OBJECTIUS

 • Aconseguir la integració social dels nens/nenes mitjançant l’esport.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits esportius que l’allunyin d’hàbits perjudicials per a la salut i complementin el creixent nombre d’hàbits sedentaris (televisió, ordenadors,…).
 • Promoure un desenvolupament adequat dels Patrons Motrius Bàsics.
 • Promoure un bon desenvolupament antropomètric i postural.
 • Motivar als nens/nenes per a la pràctica del esport.
 • Donar a conèixer i experimentar diferents disciplines esportives que ajudin a l’infant a orientar les seves preferències i habilitats per a que en un futur pugui triar la modalitat esportiva que més s’adapti a les seves afinitats i condicions individuals.
 • Dotar d’una base motora suficient sobre la que poder iniciar-se en les diferents modalitats esportives.
 • Aconseguir que el nen/a aconsegueixi realitzar motriument allò que es proposa mentalment .

CONTINGUTS

 • Patrons motors bàsics: desplaçaments, salts, equilibris, coordinacions, trepa,…
 • Jocs populars tradicionals.
 • Activitats gimnàstiques elementals.
 • Iniciació als esports individuals i col·lectius.

PROCEDIMENTSMETODOLOGIA:

 • La didàctica emprada per a l’ensenyament del Multiesports estarà basada en la utilització de jocs i sessions d’iniciació als esports individuals i d’equip.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS :

Les sessions tindran una durada generalment de 1 hora i constaran de les següents parts:

 • Activació o Escalfament: Introducció informativa del contingut de la sessió, exercicis de mobilitat articular i estiraments dinàmics seguits d’una part de treball aeròbic lleuger, mitjançant la utilització de jocs, que ajudi a preparar l’organisme per a la realització del treball de la part principal.
 • Part Principal: Exercicis i/o jocs dirigits a la consecució d’un o més objectius del programa.
 • Retorn a la Calma: Exercicis i/o jocs que ajudin al nen/a a baixar les pulsacions a nivell basal. Implantació d’hàbits d’estirament i relaxació i xerrada-feedback de la sessió.