Programes Esportius

PROGRAMA 1: “ESPORT; FORMACIÓ ESPORTIVA”

file401281076789

En moltes ocasions el lloc assignat a l’esport que practiquen els nostres infants i joves és considerat únicament en el seu aspecte recreatiu, com a mera ocupació del temps de lleure. L’objectiu del Programa Esportiu Municipal “Esport; Formació Esportiva”, vol anar més enllà d’aquesta consideració, amb el tractament de l’esport com un dels eixos principals en la formació integral dels infants i joves.

L’Esport és l’eina més segura i eficient per l’adequat desenvolupament físic i cognitiu de la nostra joventut. L’Esport permet estructurar la personalitat, basant-se en experiències i rols assumits durant la seva pràctica. Això es tradueix en patrons de conducta sòlids, dinàmics i compatibles amb la societat contemporània.

L’Esport, per als infants, no representa només una alternativa d’ocupació del temps lliure, sinó que simbolitza una assignatura o matèria tant necessària o més que les matemàtiques o el llenguatge, d’acord amb la incidència dels seus aprenentatges i consolidació d’hàbits positius en la seva formació tant física com mental.

L’esport, com a joc, representa l’activitat central dels infants. El joc és la seva ocupació preferida i conducta natural, i és el que més els hi agrada fer. Aquesta situació situa l’esport com a important canalitzador d’aprenentatges on sorgeixen aspectes d’organització, planificació, estratègia, capacitat individual, tenacitat, esforç, constància, presa de decisions,…, que contribuiran sense cap mena de dubte en el seu desenvolupament com a persones.

Pel que fa al tractament de l’aspecte de la competició esportiva en el marc del programa “Esport; Formació Esportiva”, aquesta s’inclou com a eina transmissora de valors i mai en funció del rendiment obtingut pels joves esportistes. Així la competició potencia la resolució d’aspectes afectius de confiança i seguretat en un mateix, també valors com l’esportivitat, el saber perdre, el saber guanyar i el valorar la millora i l’haver fet tot el possible, per damunt del resultat final.

La formació en els valors, és l’eix principal d’aquest programa que pretén potenciar la disciplina, el respecte, la constància, la dedicació, l’esforç, el compromís, la dignitat, l’honestedat, la cooperació, la solidaritat, la integració i el joc net, entre d’altres que apareixen en l’esport i que tenen un reflex directe en la societat quotidiana.

file9561250723999

OBJECTIUS DEL PROGRAMA “ESPORT; FORMACIÓ ESPORTIVA”

 • Fomentar a través de l’activitat física i esportiva valors positius que contribueixin de manera important en el camí de formació dels infants com a persones.
 • Aconseguir la integració social dels nens/nenes mitjançant l’esport.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits esportius que allunyin d’hàbits perjudicials per a la salut i complementin el creixent nombre d’hàbits sedentaris (televisió i ordenadors).
 • Promoure valors positius a través de l’activitat física i esportiva.
 • Promoure un desenvolupament adequat de les qualitats físiques condicionals (resistència, flexibilitat, velocitat i força) i coordinatives (coordinació, habilitat i agilitat).
 • Promoure un bon desenvolupament antropomètric i postural.
 • Motivar als nens/nenes per a la pràctica d’activitat física i esportiva.
 • Donar a conèixer diferents disciplines esportives i jocs tradicionals.
 • Dotar d’una base motriu suficient sobre la que construir l’entrenament, independentment de l’especialitat futura.
 • Impartir els coneixements necessaris per a que els usuaris puguin, en un futur, elaborar els seus propis entrenaments per a ocupar el seu temps lliure o per a preparar competicions en les que vulguin participar.
 • Incrementar el nombre de participants en l’esport base al municipi.
 • Fomentar la recerca de l’autonomia personal a partir de les situacions que genera la pràctica esportiva mitjançant la presa de decisions, tant a nivell individual com col·lectiva.
 • Orientar als joves esportistes cap a la modalitat esportiva més adequada a les seves característiques.

 

VALORS INTRÍNSECS AL PROGRAMA

  • Importància de la implantació d’un hàbit saludable dins la vida quotidiana que allunyi als nens/joves del sedentarisme propiciat per tendències com la Televisió, les Consoles de Jocs i els Ordenadors.
  • Importància de l’augment de les relacions socials que possibilita la pràctica d’activitat física amb les que podrà compartir experiències, problemes i relacions des d’un punt de vista proper a la seva situació.
  • Potenciació de l’esperit de superació, esforç i sacrifici que paral·lelament a la participació en els entrenaments i competicions esportives, ajudarà a l’individu en situacions personals, d’estudis i laborals en el seu futur.

 

PROGRAMA 2: “ESPORT; SALUT I LLEURE”

photo-1445384763658-0400939829cd 

Practicar algun esport, fer gimnàstica, caminar, anar amb bicicleta o simplement jugar o fer activitats quotidianes d’una manera activa contribueix de forma important en el manteniment i millora de la salut alhora d’ésser una opció saludable d’ocupar el nostre temps de lleure.

Tots em sentit la tradicional expressió llatina “mens sana in corpore sano”, ment sana en un cos sa. Però, a què es deu aquesta expressió?

És important prendre consciència que realitzar activitat física de forma regular no només contribueix al manteniment i millora de la salut física, sinó que presenta també millores importants en aspectes cognitius i mentals. L’activitat física és un mitjà testat de regulació de l’estrès acumulat en les tasques quotidianes, i el sol fet de dedicar una estona al dia a fer una activitat física saludable constitueix un veritable alliberament de les tensions derivades de l’elevat ritme de vida que habitualment portem en l’actualitat .

De la mateixa manera cal considerar que l’activitat física lleugera amb objectius cardiorespiratoris ajuda a reduir estats de mal humor i estats depressius, en relaxar el sistema nerviós i produir d’aquesta manera un millor equilibri mental.

Per tots es conegut també, que l’activitat física i esportiva segrega endorfines que son unes hormones que contribueixen a millorar el nivell de satisfacció amb un mateix després de l’exercici.

 

PRINCIPALS BENEFICIS DE L’ACTIVITAT FÍSICA REGULAR PER A LA SALUT

 • Ajuda a conciliar la son.
 • Augmenta l’esperança i la qualitat de vida.
 • Enforteix els músculs i els ossos.
 • Millora l’agilitat.
 • Posa en forma el cor.
 • Preveu el sobrepès i la obesitat.
 • Te efecte antidepressiu i ansiolític.
 • Augmenta la longevitat i millora la qualitat en el darrer tram de la vida.
 • Disminueix les possibilitats de patir infart de miocardi, infart cerebral, diabetis, hipertensió arterial, hipercolesterolèmia, càncer de colon, càncer de mama,…
 • Pot resultar d’ajuda per a apartant-se d’hàbits nocius com el tabac, l’alcohol o les drogues.
 • Pot evitar l’aparició dels dolors musculars i de varius.
 • Permet tolerar millor les temperatures extremes i el dolor.
 • Permet rendir més en la vida professional, en els estudis i en el temps de lleure, amb la corresponent millora de la qualitat de vida.
 • Suposa una alternativa saludable d’ocupació del temps de lleure.

 

m4

OBJECTIUS DEL PROGRAMA “ESPORT; SALUT I LLEURE”

 • Implantar hàbits d’activitat física i esportiva com a elements de manteniment i millora de la salut.
 • Fomentar activitats de manteniment i millora de la condició física per a prevenir l’aparició de problemes físics i fisiològics.
 • Promoure iniciatives que millorin aspectes de la condició física relacionades amb la recuperació de problemes físics i la disminució de dolors presents.
 • Contemplar activitats de manteniment, millora i recuperació de la mobilitat articular i flexibilitat.
 • Fomentar el treball de manteniment, millora i recuperació del to muscular.
 • Contemplar aspectes de correcció de deficiències derivades de males actituds posturals.
 • Incloure continguts que persegueixin disminuir tendències que deriven o poden derivar en situacions de sobrepès.
 • Promoure iniciatives que incideixin en la millora d’aspectes de la condició física que prevenen possibles disfuncions en la circulació i en el cor.
 • Potenciar les relacions socials, la distensió i la comunicació com a instrument canalitzador de la salut mental present en l’activitat física i esportiva.
 • Oferir activitats o incloure els objectius referents a la salut i el lleure en tots els sectors de la població per edats i sexe.

 

VALORS INTRÍNSECS AL PROGRAMA

 • Importància de la implantació d’un hàbit saludable dins la vida quotidiana que ens allunyi del sedentarisme.
 • Conscienciació de la necessitat de tenir cura del propi cos en relació a l’activitat física, l’alimentació i la higiene per tal de millorar de manera important la qualitat de vida.
 • Reforç de l’autoestima que repercutirà de manera positiva en la superació de possibles problemes físics o socials que poden presentar-se.
 • Importància de l’augment de les relacions socials que possibilita la pràctica d’activitat física amb les que podrà compartir experiències, problemes i comentaris des de punts de vista propers a la pròpia situació.

 

PROGRAMA 3: “ESPORT; OCI I TURISME”

 file0001945122170

La pràctica d’activitats físiques d’esbarjo permet gaudir de manera saludable del temps de lleure, incidint en la millora de la qualitat de vida a nivell individual i social.

Es tracta d’un àmbit eminentment lúdic i recreatiu, tot i que sovint hi són presents aspectes inherents a l’esport com la competició sense que aquests representi un objectiu significatiu dins el programa. Es presenta generalment amb un caràcter flexible, lliurement acceptat i susceptible de planificar-se de forma sistemàtica.

En aquest sentit, l’esport de recreació o d’oci és el desenvolupament espontani de l’ésser humà en el seu temps lliure, amb tendència a satisfer motivacions psicosocials de descans, entreteniment, expressió, aventura i socialització. Igualment, la persona que busca una estabilitat psíquica i emocional que intenta unir a les satisfaccions diàries de la seva jornada laboral, les desenvolupades durant els seus moments d’oci i temps lliure tant a nivell individual com col·lectiu.

En el tractament de l’oci dins el programa esportiu municipal, hem de precisar que no ens referim a una simple diversió, a un oci passiu o a la simple utilització del temps lliure, sinó que es una forma més per augmentar l’habilitat personal en les destreses i valors de cadascun, així com implantar hàbits saludables i fomentar la diversitat esportiva tant a la població autòctona com a la que visita el nostre municipi, al mateix temps que afavorim les interrelacions socials entre ambdós col·lectius.

Amb tot, la pràctica recreativa afavoreix l’aparició de tota una sèrie d’aspectes que són fonamentals pel desenvolupament integral de l’individu. En aquesta línia es fomenta el treball interdisciplinari, la comunicació i expressió, la promoció de valors, la varietat d’experiències motrius, l’aparició de solucions creatives, la interacció social, la creació d’estratègies que integrin en el seu entorn a persones amb capacitats diferents (socio-econòmiques, motrius, intel·lectuals i de gènere), …

Donades les connotacions turístiques del nostre municipi, en el present programa s’ha contemplat l’esport com a alternativa al turisme de sol i platja i tret específic diferencial dels serveis turístics que ofereix la nostra població respecte les altres. La diversitat esportiva unida a l’adaptació d’aquesta a les platges com a principal actiu durant l’estiu, projecten una imatges de localitat activa i plena de vida. De la mateixa manera, a través del programa “Esport; Oci i Turisme” es promouen diferents esdeveniments esportius durant la temporada baixa turística amb l’objectiu de promocionar turísticament i econòmicament el municipi a través de l’esport.

 DSCF0642

OBJECTIUS DEL PROGRAMA “ESPORT; OCI I TURISME”

Generar activitats esportives en el temps de lleure a ciutadans i visitants de la nostra localitat.

  • Promoure un tret característic diferencial en relació a les alternatives turístiques tradicionals del municipi.
  • Contribuir en la promoció econòmica del municipi a través de l’organització d’esdeveniments esportius que generin afluència de visitants.
  • Promoure hàbits de salut i d’ocupació saludable del temps de lleure.
  • Fomentar la interrelació entre els joves del municipi i els seus visitants a través de la pràctica esportiva.
  • Promoure activitats fisicoesportives en el medi natural.
  • Potenciar la imatge exterior i donar a conèixer el municipi a través de l’esport.