Recaptació

L'oficina de recaptació compta amb un personal preparat adequadament en matèria de tributs locals i recaptació, el qual, junt amb l'equipament informàtic de què disposa l'Ajuntament, assegura que l'atenció als ciutadans en relació amb els tributs municipals i la seva recaptació sigui la més eficient possible.

Informació dels diferents tributs

Atenció! Disposeu d'una secció de tràmits on trobareu tota la informació relativa als tràmits i pagaments de cada tributs, com els impostos sobre béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, recollida d'escombraries, etc.
Per accedir-hi només heu de fer clic al següent enllaç.

Calendari del contribuent

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posa a la seva disposició els períodes de pagament del nou Calendari del Contribuent per aquest any 2018.

calendari de pagaments 2018